Geen producten (0)

 

Algemene Voorwaarden van   JUSTDUCKS.NL (tevens OK-The Gift Shop! )   ,  gevestigd te Valkenswaard.

 

Versie geldig vanaf 1 oktober 2011

 

Artikel: 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle internetaanbiedingen van ok-thegiftshop.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van JUSTDUCKS.NL. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. JUSTDUCKS.NL behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door JUSTDUCKS.NL erkend.

1.4 JUSTDUCKS.NL garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

Artikel: 2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal JUSTDUCKS.NL bestellingen tenminste binnen een termijn van 5 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 48 uur na plaatsing van de bestelling schriftelijk bericht  per email en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van JUSTDUCKS.NL zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ok-thegiftshop.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

Artikel: 3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EUROS  en inclusief 21% BTW.

3.4 Daar waar er prijzen vermeld worden tegen € 0,00 betekent dit ALTIJD dat het hier gaat om de procedure om OP AANVRAAG prijzen op te vragen, meestal betreft het hier maatwerk en moet daarom op aanvraag worden berekend wat prijsstelling wordt, Uiteraard betekent dit dat u TEN ALLEN TIJDE , nadat wij de prijzen hebben berekend en u deze noemen, u van de order af kunt zien, UITERAARD! Wij hebben er bewust voor gekozen om hier een producttarief van 0,00 aan te hangen, omdat als we dit bijvoorbeeld op € 1,00 zouden stellen , dit als een echte prijs gezien zou kunnen worden. Juist het tijdelijk bij die producten rekenen met 0,00 betekent dat er altijd nog een actie daarna nodig is van onze kant, waarop u vervolgens de laatste stem heeft of een order wel of niet door moet gaan. ZIE DEZE PRIJSSTELLING VAN 0,00 DUS  MEER ALS EEN OFFERTE-AANVRAAG PROCEDURE WAAROP ACTIE DIENT TE VOLGEN VANUIT ONS NAAR U .

 

Artikel: 4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan ok-thegiftshop.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij JUSTDUCKS.NL. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt JUSTDUCKS.NL er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
  • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

 

Artikel:  5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij ok-thegiftshop.nl , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van JUSTDUCKS.NL. JUSTDUCKS.NL houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 JUSTDUCKS.NLrespecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 JUSTDUCKS.NL maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

Artikel: 6. Garantie

6.1 JUSTDUCKS.NL garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van ok-thegiftshop.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. ok-thegiftshop.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan JUSTDUCKS.NL) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan JUSTDUCKS.NL. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen kunnen en dienen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan JUSTDUCKS.NL schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door JUSTDUCKS.NL gegrond worden bevonden, zal JUSTDUCKS.NL naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van JUSTDUCKS.NL en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van JUSTDUCKS.NL) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van ok-thegiftshop.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van JUSTDUCKS.NL voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 JUSTDUCKS.NL  is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens ok-thegiftshop.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van ok-thegiftshop.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

Artikel: 7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt ok-thegiftshop.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden ok-thegiftshop.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van ok-thegiftshop.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 ok-thegiftshop.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel: 8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen ok-thegiftshop.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door JUSTDUCKS.NL op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 JUSTDUCKS.NL behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

 

Artikel: 9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van JUSTDUCKS.NL gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel: 10. Overmacht

10.1 JUSTDUCKS.NL is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van JUSTDUCKS.NL alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 JUSTDUCKS.NL behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is JUSTDUCKS.NL gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien JUSTDUCKS.NL bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel: 11. Aansprakelijkheid

11.1 JUSTDUCKS.NL is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking ( c.q bijgevoegde handleiding indien van toepassing )  en/of raadpleeg onze website.

Mocht onverhoopt een handleiding ontbreken terwijl afnemer die wel verwacht had, dan dient ten allen tijde voorafgaand aan het eerste gebruik contact te worden opgenomen met JUSTDUCKS.NL , zodat bevestigd kan worden of wel of niet van het aangeschafte product een handleiding met instructies bijgeleverd zou moeten zijn. JUSTDUCKS.NL is op geen enkele wijze aansprakelijk indien aan het voorafgaande niet is voldaan door afnemer.

 

Artikel: 12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door ok-thegiftshop.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij  zolang de afnemer de vorderingen van JUSTDUCKS.NL  uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van JUSTDUCKS.NL wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door JUSTDUCKS.NL geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan JUSTDUCKS.NL of een doorJUSTDUCKS.NL aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin JUSTDUCKS.NL haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht JUSTDUCKS.NL zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6      De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan JUSTDUCKS.NL 

 

Artikel: 13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen ok-thegiftshop.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Valkenswaard kennis, tenzij JUSTDUCKS.NL er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

 

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.